Nieuws

Leer meer over bij-vriendelijk beheer

Hommel bloem - manfredrichter via Pixabay
Bron foto: manfredrichter, Pixabay (Pixabay licence)
Samenvatting
  • Onderwerp
    openbare ruimte, vergroening, natuurinclusief, biodiversiteit
  • Interessant voor
    Hoveniers, groenvoorzieners, beleidsmakers, terreinbeheerders
Bekijk de bronnen
Wilde bijen zijn belangrijke bestuivers. Toch gaat het niet goed met de meeste wilde bijensoorten. Hoe zorgen we ervoor dat de wilde bij zich weer thuis voelt in het openbaar groen?

Het gaat al lange tijd niet goed met bestuivers zoals de wilde bij in Nederland. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor de bescherming van de bij. In verschillende gemeenten is er afgelopen jaren ervaring opgedaan met bij-vriendelijk beheer.

Sinds 2015 werkte de Helpdesk Bijenlandschap met een tiental gemeenten samen om de beheermaatregelen te verbeteren. De ervaringen en praktische oplossingen zijn nu door Fabrice Ottburg en Dennis Lammertsma gebundeld in een mooi vormgegeven en ruim 80 pagina’s tellend e-book. In deze kosteloos te downloaden publicatie vind je voorbeelden van ruimtelijke ingrepen, bij-vriendelijke tuinplanten, graslandbeheer en natuurinclusief bouwen die ter inspiratie kunnen dienen. Ook is er aandacht voor de kosten en baten van verschillende bij-vriendelijke beheermaatregelen.

Aan de slag met bijvriendelijk beheer

Voordat je besluit welke bijvriendelijke beheermaatregel je toepast, is het belangrijk om een nulmeting te doen. Hoe staat het terrein er op dit moment voor? Wat ontbreekt er voor de wilde bij? Om dit te toetsen heeft Nederland Zoemt een invulbaar pdf format voorbereid. Aan de hand van vragen en een scoretabel breng je in kaart hoe je het landschap voor de wilde bij kunt verbeteren. Met name de soortenlijst met drachtbomen en hun bloeiperiode op pagina 12 geeft inzicht in de leefbaarheid voor de wilde bij.

Op gemeente niveau heeft Nederland Zoemt bovendien een inventarisatie uitgevoerd met daarbij een advies voor verbetering. Kijk hier of jouw gemeente ook onder de loep genomen is.

De diepte in: Handreiking groene infrastructuur

De onderzoekers van het Groene Cirkels project hebben uitgebreid onderzocht hoe een bij-vriendelijk landschap in het Land van Wijk en Wouden, de Leidse Ommelanden en de Duin- en Bollenstreek er uit kan zien. Op basis van een uitgebreide analyse stellen de onderzoekers een serie onderbouwde beheermaatregelen samen die ook op andere plekken in Nederland toegepast kunnnen worden. Het rapport bouwt voort op twee eerder verschenen praktijkonderzoeken van Wageningen Environmental Research. Wanneer je op zoek bent naar gedegen beleidsvoorstellen of -maatregelen om jouw gemeente of provincie meer bij-vriendelijk te maken, lees dan dit rapport.