Nieuws

Ontwerpbesluit voorziet in verbetering van regels lijsten toegestane diersoorten

Samenvatting
  • Onderwerp
    Invoering huis- en hobbydierenlijst voor zoogdieren, circuslijst
  • Interessant voor
    huisdiereigenaren, fokkers, dierverkopers, beleidsmedewerkers
Meer informatie
Minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Tweede Kamer een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren gestuurd. Dit besluit voorziet in nieuwe criteria voor de beoordeling van diersoorten op hun geschiktheid om door een mens te kunnen worden gehouden.

De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen. De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 10.10 van de Wet dieren) en biedt de Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

De verwachting is dat de huis- en hobbydierenlijst voor zoogdiersoorten op 1 juli 2024 ingaat.

Herziene criteria huis- en hobbydierenlijst

De tot dusverre in artikel 1.4 van het Besluit houders van dieren opgenomen toetsingscriteria sloten niet meer aan bij de meest recente wetenschappelijke inzichten, die hun weerslag hebben gevonden in de beoordelingssystematiek. De criteria zijn daarom herzien. De nieuwe criteria zijn meer toekomstbestendig vormgegeven, doordat ze minder restrictief zijn geformuleerd. Daardoor kunnen binnen deze criteria ontwikkelingen in de dierwetenschappen in de toekomst beter mee genomen worden bij de beoordeling van de aanwijzing van diersoorten (artikel I, onderdeel A, van het ontwerpbesluit). De criteria voor de huis- en hobbydierenlijst komen te luiden:

  • de mate waarin het welzijn van het dier kan worden gewaarborgd wanneer het wordt gehouden;

  • de mate waarin de gezondheid van mens en dier kan worden gewaarborgd wanneer het dier wordt gehouden; en

  • de mate waarin de veiligheid van mens en dier kan worden gewaarborgd wanneer het dier wordt gehouden.

Circusdierenlijst

Ook voorziet het ontwerpbesluit in een wijziging van de regels over zoogdieren waarmee mag worden opgetreden (circusdierenlijst). Tot dusverre waren deze soorten opgenomen in een bijlage bij het Besluit houders van dieren, daarmee werd deze lijst op het niveau van een algemene maatregel van bestuur vastgesteld. Voor belanghebbenden was hiermee geen gemakkelijk toegankelijke procedure beschikbaar tot wijziging van de lijst of het maken van bezwaar. Ook had die procedure een lange doorlooptijd. Om deze problemen weg te nemen, is geregeld dat het aanwijzen van circusdiersoorten op ministerieel niveau gebeurt.

Introfoto: Fret (©Serena Koi via Pexels)