• rapport
  WOt-Technical report 162.
  2020

  Natuurbeleid betwist : visies op legitimiteit en natuurbeleid

  Beleid, kennis. Met deze essaybundel wil het PBL bijdragen aan een helder begrip van legitimiteitsvraagstukken en een meer eenduidige inzet hiervan in beleidsonderzoek.

 • overig
  Huis- en hobbydierenlijst voor zoogdieren
  2022

  Huis- en hobbydierenlijst : kamerbrief

  Gezelschapsdieren, wet- en regelgeving, beleid. Kamerbrief over huis- en hobbydierenlijst.

 • rapport
  Huis- en hobbydierenlijst voor zoogdieren
  2022

  Beoordeling van de zoogdiersoorten

  Gezelschapsdieren, wet- en regelgeving, beleid.

 • rapport
  Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA)
  2022

  Dilemma’s in de wildopvang : zorg voor hulpbehoevende wilde dieren : samenvatting

  Wet- en regelgeving, beleid, advies - Publiekssamenvatting van de zienswijze 'Dilemma's in de wildopvang die op verzoek van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is opgesteld. De vraag is of en hoe hulpbehoevende wilde dieren moeten worden geholpen en door wie. Het thema komt voort uit maatschappelijke discussies over wenselijkheid en noodzaak van hulp aan wilde dieren.

 • overig
  Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  2021

  Pilot chippen van katten

  Wet- en regelgeving, advies - Minister Schouten schrijft een brief over de stand van zaken over de pilot chipplicht katten.

 • website
  Rijksdienst voor Ondernemnd Nederland
  2022

  Identificatie en registratie honden

  Wet- en regelgeving, beleid - Is uw hond al gechipt en geregistreerd? In Nederland is dit verplicht voor elke hond die na 1 april 2013 is geboren. En voor honden die uit het buitenland komen. Sinds 1 november 2021 zijn er nieuwe regels bijgekomen.

 • rapport
  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  2022

  Overzicht maatregelen en sancties dierenwelzijn

  Wet- en regelgeving, beleid. In deze tabel leest u enkele overtredingen die kunnen voorkomen op het gebied van dierenwelzijn en de maatregelen en sancties die wij daarop kunnen inzetten In de laatste kolom ziet u waar u de regels voor dierenwelzijn kunt vinden in de wetgeving en welke regels ons de bevoegdheid geven om de genoemde maatregelen en sancties toe te passen.Voor de regels op het gebied van dierenwelzijn zijn dit de Wet dieren, het Besluit houders van dieren en de Regeling houders van dieren.

 • website
  Dierenbescherming
  2022

  Over dierenbuddy

  Hulp - Wat doet een dier als hij weg moet uit zijn vertrouwde omgeving? Dierenbuddy's van de Dierenbescherming voorkomen eenzaamheid bij dier en mens door structurele hulp te bieden bij de verzorging van huisdieren.

 • website
  CCV
  2022
 • rapport
  Gemeente Rotterdam
  2019

  Nota Dierenwelzijn Rotterdam 2019-2022

  Wet- en regelgeving, beleid - Geactualiseerde nota Dierenwelzijn. De afgelopen vier jaar is er al veel ondernomen om dierenwelzijn binnen de gemeente Rotterdam te verbeteren. De komende jaren gaan we daar mee door. Het gaat daarbij om huisdierenwelzijn, maar ook om het belang van dieren in de stadsnatuur. Veel acties uit de eerste nota dierenwelzijn zijn opgepakt of in gang gezet.

 • website
  Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
  2019

  Lijst aangifteplichtige dierziekten : dierziekten die u moet melden bij de NVWA

  Wet- en regelgeving, beleid - Hier leest u voor welke dierziekten de meldplicht geldt. Vermoedt u dat uw dieren aan een van deze ziekten lijden? Dan moet u dit bij ons melden.

 • rapport
  Stichting Levende Have
  2016

  Schuilstallen in het buitengebied

  Wet- en regelgeving, kennis, advies - Door veranderingen in het klimaat – hogere temperaturen, zeer natte periodes in zomer en winter – zien steeds meer houders het welzijn en de gezondheid van hun dieren in de knel komen. Met deze brochure willen de Dierenbescherming, het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have en de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders aandacht vragen voor deze problematiek en oplossingen aandragen. Zowel voor de houders van dieren als voor gemeenten. Velen denken dat een schuilstal niet mag of kan. Maar er zijn wel degelijk mogelijkheden

 • rapport
  Universiteit Utrecht
  2009

  Cirkel van geweld : verbanden tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld

  Kennis, advies - Mensen hebben een bijzondere relatie met hun huisdieren, die vaak onvoldoende wordt onderkend. Huisdieren dragen bij aan hun gezondheid en welzijn. In de meeste huishoudens zijn huisdieren aanwezig. In toenemende mate worden ze ervaren als lid van het gezin. Huiselijk geweld is een groot probleem dat jaarlijks tienduizenden vrouwen (en mannen) en kinderen treft. Minder bekend is dat huisdieren daarvan ook vaak medeslachtoffer zijn. Over dit verband gaat het in dit rapport: de samenhang tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. In opdracht van de Stichting DierZijn is een literatuurstudie, een enquête onder dierenartsen en een verkenning onder sleutelpersonen uitgevoerd

 • factsheet
  KNMvD
  2020

  KNMvD standpunt verplicht chippen kat

  Wet- en regelgeving, beleid - In Vlaanderen geldt een chip- en castratieplicht voor katten. Ook Spanje en Portugal hebben (vanaf 2021) een chipplicht voor katten. Deze maatregelen zijn ingevoerd om het aantal zwerfkatten te laten afnemen. In Nederland geldt een chipplicht voor honden, niet voor katten.

 • website
  Tweede Kamer
  2022
 • rapport
  Gemeente Diemen
  2016

  Nota dierenwelzijn gemeente Diemen

  Beleid - We laten in deze nota zien wat er op dit moment al wordt gedaan voor het welzijn van dieren. We maken daarvoor een onderverdeling in wettelijke taken en overige initiatieven en doen voorstellen om het dierenwelzijnsbeleid in Diemen nadrukkelijker op de kaart te zetten.

 • rapport
  Dierenbescherming
  2022

  De gemeente maakt het verschil : aanbevelingen dierenwelzijnsbeleid gemeenten

  Advies - De flyer van de Dierenbescherming beschrijft concrete aanbevelingen die gemeenten over kunnen nemen om dierenwelzijn te verbeteren. Voor zowel dieren uit de veehouderij, gezelschapsdieren als in het wild levende dieren.

 • rapport
  HopSterAdvies
  2022

  Versterking van het wolfwerend vermogen van runderen bij natuurbegrazing : Deskstudie provincie Noord-Brabant

  Kennis, advies. Na jaren van afwezigheid heeft de wolf zich ook in Nederland gevestigd. Sindsdien heeft de bescherming van schapen tegen predatie door wolven de nodige aandacht gekregen en zijn er diverse beschermingsmaatregelen beschikbaar voor toepassing in de praktijk. Voor de bescherming van runderen, ingezet voor natuurbegrazing, zijn deze maatregelen echter geen oplossing omdat deze runderen vaak zelfstandig grote oppervlakten doorkruisen. De vraag hoe deze runderen beter in staat kunnen worden gesteld om zich tegen aanvallen van de wolf te weren, is de aanleiding voor deze deskstudie. In dit rapport worden hiervoor adviezen gedaan die zijn geënt op de relevante wetenschappelijke literatuur en op contacten met (inter)nationale (praktijk)deskundigen.

 • website
  Dutch Wildlife Health Centre (DWHC)
  2021
 • factsheet
  Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  2020

  Zeehondenakkoord

  Wet- en regelgeving, Beleid - Afspraken tussen de partijen die zijn betrokken bij de opvang van zeehonden. Het gaat om de 5 zeehondencentra, de 2 vrijwilligersorganisaties, de 5 kustprovincies, de gemeenten in het Waddengebied en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

1 2 3 ... 39