Nieuws

Nieuw kennisdossier: preventie, maatregelen en communicatie omtrent dierziekten

Samenvatting
  • Onderwerp
    DierVizier kennisdossiert dierziekten/zoönosen
  • Interessant voor
    Beleidsmedewerkers
Meer informatie
Nederland moet als dichtbevolkt land met veel dieren alert zijn op nieuwe en bestaande ziekten die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen, en andersom. Zulke ziekten noemen we zoönosen. Het is van belang dat er goed wordt samengewerkt om gezondheid en welzijn van mensen, dieren en leefomgeving te waarborgen en te verbeteren.

In een kennisdossier geeft DierVizier een aantal voorbeelden van waar een gemeente zoal mee te maken kan krijgen als het gaat om preventie, maatregelen en communicatie omtrent dierziekten/zoönosen.

Inhoud kennisdossier

In het kader van het nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid stelt de overheid onder andere handreikingen op om gemeenten en provincies te ondersteunen bij het meewegen van zoönosenrisico’s bij de inrichting van het landelijk en stedelijk gebied. Een voorbeeld is de vestiging of uitbreiding van veehouderijen en communicatie daarover.

Andere mogelijkheden die gemeenten hebben om zoönosenrisico’s te verlagen zijn:

  • Het stimuleren van hygiëne maatregelen bij contact met levende en dode dieren, bijv. met vogelgriep besmette dieren.
  • Gezonde omgang met gezelschapsdieren.
  • Tegengaan van het bij elkaar brengen van dieren met verschillende herkomst (bijv. dierenbeurzen).
  • Gecoördineerde aanpak voor dierplagen. De ‘Integrated Pest Management’ methode moet vanaf januari 2023 door alle plaagdierbeheersers worden toegepast.

One Health

De coronapandemie heeft laten zien dat een zoönose wereldwijd tot ontwrichtende situaties kan leiden. Het kabinet zet zich daarom in om zo’n situatie in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. In het “Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid” geeft het kabinet aan hoe in de periode 2022 - 2026 het zoönosenbeleid verder wordt versterkt. Het actieplan strekt zich uit over de volle breedte van One Health – een interdisplinaire samenwerking om gezondheid en welzijn van mensen, dieren en leefomgeving te verbeteren.

Bron introfoto: Geit (©Iris Hamelmann via Pixabay)